| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JJM (2020-21): Omalloor Grama Panchayath- Providing FHTC’s

Tender Details
Tender Number 15(RT)/2020-21/EE/PDA
Office Name Project Division Adoor
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹933234
Work Details JJM (2020-21)- Providing Functional House Hold Tap Connections in Omalloor Grama Panchayath in Pathanamthitta District.
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം