| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM – 2020-21 – Muthuthala, Parathur & Thriruvagapura Pts.

Tender Details
Tender Number 97/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-02-2021
Due Date 01-03-2021
Amount ₹743276502
Work Details Design , construction, commissioning and maintenance of 16 MLD WTP and Intake well cum pump house, including baby well and 47 LL OHSR at Karunapra and supplying, laying, testing, commissioning and maintenance of RWPM, CWPM and distribution system in 3 panchayaths with providing FHTCs and supplying and erection of RW pump set and clear water pump set and 500  KVA and 160 KVA transformers at Raw water pump house and WTP premises.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം