| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 6:18 pm 
KWAKWAKWA

JJM -2020-21- Mundur Panchayath – Providing FHTCs

Tender Details
Tender Number Re-e-Tender No. 60/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 12-01-2021
Due Date 22-01-2021
Amount ₹43924488
Work Details Supplying, laying of distribution lines and providing FHTCs (3914 Nos) in Mundur Panchayath.
Re-Tender-NO.-60-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം