| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020 21 Manimala Grama Panchayat Kottayam District Laying pipelines Providing and FHTC

Tender Details
Tender Number 17/SE/PHCK/2020-21
Office Name PH Circle Kottayam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 04-09-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹53301771
Work Details JJM 2020 21 Manimala Grama Panchayat Kottayam District Laying pipelines Providing and FHTC
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_119-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം