| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

JJM (2020-21) – Innovation/ GSM based real time monitoring system under JJM support activities. Supply and erection of Mobile operated GSM module with fully automatic star delta starter for automation at ITC Rural pump house in Mannancherry Panchayath under PH section , Cherthala

Tender Details
Tender Number e-Tender No.16/2020-21/AEE/PHS.
Office Name PH Sub Division Cherthala
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-02-2021
Due Date 25-02-2021
Amount ₹30294
Work Details JJM (2020-21) - Innovation/ GSM based real time monitoring system under JJM support activities. Supply and erection of Mobile operated GSM module with fully automatic star delta starter for automation at ITC Rural pump house in Mannancherry Panchayath under PH section , Cherthala
Tendernotice_135

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം