| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-21 – PHASE II- ERUMELI PANCHAYATH -PACKAGE 2 – LAYING PIPE LINES AND PROVIDING FHTCs IN ZONE III (Distribution from GLSR at Karinkallumoozhy) -First Retender

Tender Details
Tender Number 1RE47/SE/ PHCK/ 2020-2021
Office Name PH Circle Kottayam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-01-2021
Due Date 03-04-2021
Amount ₹40061717
Work Details Work comprises of supplying and laying distribution network using PVC/GI pipe for a total length of 27.88km, providing 2695Nos new FHTCs and allied works in zone III of Erumeli panchayath as per BoQ attached
E-Tender Details E-Tender
1RE47JJM2NITErumeliP2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം