| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-21 – PHASE II -ERUMELI PANCHAYATH – PACKAGE 1 – LAYING PIPE LINES AND PROVIDING FHTCS IN ZONE II, IV, & V, PROVIDING STANDBY PUMPSET FOR ZONE II (1st Retender)

Tender Details
Tender Number 1RE46/SE/ PHCK/ 2020-2021
Office Name PH Circle Kottayam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-01-2021
Due Date 08-04-2021
Amount ₹19803889
Work Details Work comprises of supplying and laying distribution network using PVC/GI pipe for a total length of 12.50km, providing 1390 Nos new FHTCs, Supply and fixing 1 No. C/F pump set of 5.21 lps discharge against a total head of 120m and allied works in zone III of Erumeli panchayath as per BoQ attached
E-Tender Details E-Tender
1RE46JJM2NITErumeliP1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം