| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM-2020-21-Athirampuzha Grama Panchayath Kottayam District-Construction of Clear Water PumpHouse Providing Clear Water Pumpsets Laying pipelines and Providing FHTC

Tender Details
Tender Number 31/SE/PHCK/2020-21
Office Name PH Circle Kottayam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 13-10-2020
Amount ₹175484684
Work Details JJM-2020-21-Athirampuzha Grama Panchayath Kottayam District-Construction of Clear Water PumpHouse Providing Clear Water Pumpsets Laying pipelines and Providing FHTC
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_15-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം