| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-2021 Providing FHTCs – Mallappally Gramapanchayath in Pathanamthitta district.

Tender Details
Tender Number 21/2020-21/EE/PDA
Office Name Project Division Adoor
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-09-2020
Due Date 14-09-2020
Amount ₹6177489
Work Details JAL JEEVAN MISSION 2020-2021 Providing Functional House Hold Tap Connections in Mallappally Gramapanchayath in Pathanamthitta district.
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം