| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 20-21 Providing FHTCs (2300 Nos) in Perumatty gramapanchayath

Tender Details
Tender Number 09/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹15717375
Work Details Providing FHTCs (2300 Nos) in Perumatty gramapanchayath
E-Tender Details E-Tender
T457-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം