| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

JJM Purappuzha Panchayat-Providing Functional house hold water connections in Purappuzha Panchayat

Tender Details
Tender Number Re E Tender No. 6/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-09-2020
Due Date 09-10-2020
Amount ₹13745827
Work Details JALJEEVAN MISSION-Providing Functional house hold water connections in Purappuzha Panchayat
Retender-notice6.20.21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം