| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JalJeevan Mission Phase I Providing House Hold Service Connection by Retrofitting Extendable in Madavoor Panchayath In Kozhikode District

Tender Details
Tender Number EE/PHD/KKD/29/2020-21
Office Name PH Division Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 26-08-2020
Due Date 22-09-2020
Amount ₹1492422
Work Details JalJeevan Mission Phase I Providing House Hold Service Connection by Retrofitting Extendable in Madavoor Panchayath In Kozhikode District
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം