| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Jaljeevan mission 2020 21Thiruvananthapuram District Pazhayakunnummel Grama Panchayath Providing functional house hold connections FHTCand other related works in Pazhayakunnummel GrammaPanchayath

Tender Details
Tender Number 34/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-08-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹46028680
Work Details Jaljeevan mission 2020 21Thiruvananthapuram District Pazhayakunnummel Grama Panchayath Providing functional house hold connections FHTCand other related works in Pazhayakunnummel GrammaPanchayath
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_137-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം