| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jaljeevan mission 2020 21Thiruvananthapuram District Kottukal Panchayath Phase 2 Providing FHTCS to house holds through retrofitting and pipe line extension in various wards of Kottukal grama panchayath

Tender Details
Tender Number 50/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM/RT1
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹14913389
Work Details Jaljeevan mission 2020 21Thiruvananthapuram District Kottukal Panchayath Phase 2 Providing FHTCS to house holds through retrofitting and pipe line extension in various wards of Kottukal grama panchayath
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_16-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം