| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Jaljeevan mission 2020 21Thiruvananthapuram District Kallikkad Panchayath Water supply line extension

Tender Details
Tender Number 45/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹75532349
Work Details Jaljeevan mission 2020 21Thiruvananthapuram District Kallikkad Panchayath Water supply line extension providing water connections from existing and proposed pipelines to households of Kallikadu Grama Panchayath Phase2
E-Tender Details E-Tender
45-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം