| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

Jaljeevan mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Water supply line extension and providing water connections from existing and proposed pipelines to households of Kattakada Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number 53/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹92625970
Work Details Jaljeevan mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Water supply line extension and providing water connections from existing and proposed pipelines to households of Kattakada Grama Panchayath
E-Tender Details E-Tender
53

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം