| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Jaljeevan mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Providing water connection in Mudakkal Panchayath Extension Augmentation

Tender Details
Tender Number 31/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 18-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹19351007
Work Details Jaljeevan mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Providing water connection in Mudakkal Panchayath Extension Augmentation
E-Tender Details E-Tender
31-2020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം