| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

Jaljeevan mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Navaikulam Grama Panchayath Providing functional house hold connections FHTC and other related works in Navaikulam GramaPanchayath

Tender Details
Tender Number 33/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹32879912
Work Details Jaljeevan mission 2020 21 Thiruvananthapuram District Navaikulam Grama Panchayath Providing functional house hold connections FHTC and other related works in Navaikulam GramaPanchayath
E-Tender Details E-Tender
33-2020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം