| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 18-01-2022, 11:27 pm 
KWAKWAKWA

JALJEEVAN MISSION- 2020-21- Providing Functional Household Tap Connections (4565 Nos) PATTITHARA Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number 20/21-22/ SE /PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 26-11-2021
Due Date 17-12-2021
Amount ₹144102852
Work Details JALJEEVAN MISSION- 2020-21- Providing Functional Household Tap Connections  (4565 Nos) and Street main extension in PATTITHARA Grama Panchayath- Palakkad District- Phase II
E-Tender Details E-Tender
T.No_.20-JJM-26.11.2021-Pattithara.docx

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം