| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JalJeevam Mission- Phase II -BAWSS to Kundara and adjoining Panchayths -Providing house connections from pipe line extension and replacement of pipes and part of rennovation of WTP Elampal in Ezhukone grama panchayat

Tender Details
Tender Number Re T No.138/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 11-01-2021
Due Date 03-02-2021
Amount ₹57850000
Work Details BAWSS to Kundara and adjoining Panchayths -Providing house connections(5086 Nos.) from pipe line extension and replacement of pipes and part of rennovation of WTP Elampal  in Ezhukone grama panchayat
T-No.136-to-142-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം