| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JALA JEEVAN MISSION 2020 21 Providing Functional House hold Tap Connections by Retrofitting Augmentation in Water Supply Scheme to Thiruvilwamala Grama Panchayath in Thrissur District

Tender Details
Tender Number 28/EE/PHD/TSR/2020-21328/
Office Name PH Division Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 23-09-2020
Amount ₹6464695
Work Details Supplying laying and providing connection
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം