| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:12 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION2020-21 – Phase I – RWSS to Sasthamcotta – Providing FHTCs , Supplying & installation of pump set, Bulk Water Meters etc. in Sasthamcotta Grama Panchayath in Kollam District.

Tender Details
Tender Number Re tender No.78/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 16-10-2020
Amount ₹42027002
Work Details RWSS to Sasthamcotta - Providing FHTCs (2806 Nos) , Supplying & installation of pump set, Bulk Water Meters etc. in Sasthamcotta Grama Panchayath in Kollam District. in Phase I
T-No.68-to-84-6

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം