| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- RWSS to Mampad-Construction of well cum pump house ,laying pumpingmain,extension of distribution lines and providing FHTCs

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/47/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-10-2020
Due Date 14-10-2020
Amount ₹11473893
Work Details Jal Jeevan Mission- RWSS to Mampad-Construction of well cum pump house ,laying pumpingmain,extension of distribution lines and providing FHTCs
tendernoticepdf-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം