| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Retrofitting of schemes for providing functional house hold tap connections (FHTC) from existing completed schemes in Kadamakkudy Panchayath

Tender Details
Tender Number E-Tender 30/2020-21/EE/PHD/CHN
Office Name PH Division Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 26-08-2020
Due Date 23-09-2020
Amount ₹3984204
Work Details Jal Jeevan Mission-Retrofitting of schemes for providing functional house hold tap connections (FHTC) from existing completed schemes in Kadamakkudy Panchayath
E-Tender Details E-Tender
T839-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം