| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission Retrofittable Extendable Providing household water service Connectionsin Thekkekara Panchayath in Alappuzha District phase II

Tender Details
Tender Number 19/2020-21/PM/PDA
Office Name UIDSSMT Project Division Alappuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 20-02-2021
Due Date 26-02-2021
Amount ₹907455
Work Details Jal Jeevan Mission Retrofittable Extendable Providing household water service Connectionsin Thekkekara Panchayath in Alappuzha District phase II
Tendernotice_142

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം