| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Providing Retrofittable/extendable FHTC in Karthikappally PanchayathBalance Work in Alappuzha District.

Tender Details
Tender Number 07/2021-22/PM/PDA
Office Name UIDSSMT Project Division Alappuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-06-2021
Due Date 14-06-2021
Amount ₹623598
Work Details Jal Jeevan Mission-Providing Retrofittable/extendable FHTC in Karthikappally PanchayathBalance Work in Alappuzha District.
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം