| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extentable water service connections in Chettikungalara Panchayaths in Alappuzha District

Tender Details
Tender Number 07/2020-21/PM/PDA
Office Name UIDSSMT Project Division Alappuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹3945935
Work Details Jal Jeevan Mission-Providing Household retrofittable/extentable water service connections in Chettikungalara Panchayaths in Alappuzha District
E-Tender Details E-Tender
07-2020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം