| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION- Providing House hold retrofittable/extendable water service connections Mararikkulam North panchayath in Alappuzha district.

Tender Details
Tender Number 64/2020-21 / SE/PHC/ALP
Office Name PH Circle Alappuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 04-11-2020
Due Date 26-11-2020
Amount ₹77437842.00
Work Details JAL JEEVAN MISSION- Providing House hold retrofittable/extendable water service connections Mararikkulam North panchayath in Alappuzha district.
Tendernotice_17

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം