| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION providing House connections in Kummil panchayath Phase I in Kollam District.

Tender Details
Tender Number T No.41/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 19-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹14740596
Work Details JAL JEEVAN MISSION providing House connections in Kummil panchayath Phase I in Kollam District.
E-Tender Details E-Tender
41-2020-2-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം