| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – Providing Functional Household Tap Connections at Poothakkulam Panchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number Re T No.118/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 04-01-2021
Amount ₹20638000
Work Details Providing Functional Household Tap Connections( 2490 Nos.) at Poothakkulam  Panchayath in Kollam District
Tender-notice-117-to-133-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം