| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – Providing Functional Household Tap Connections at Poothakkulam Panchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number Re tender No.72./2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 16-10-2020
Amount ₹20638000
Work Details Providing Functional Household Tap Connections (2490 Nos) at poothakkulam Panchayath in Kollam District including line extension.
T-No.68-to-84-13

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം