| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Providing Functional Household Tap Connections at AdichanaloorPanchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number Re tender No.81/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 16-10-2020
Amount ₹48063000
Work Details Providing Functional Household Tap Connections at AdichanaloorPanchayath ((5609 Nos) in Kollam District
T-No.68-to-84-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം