| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – Providing functional house hold tap connections at Nedumpana Panchayath in Kollam district

Tender Details
Tender Number T No.29/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹63412505
Work Details Jal Jeevan Mission - Providing functional house hold tap connections at Nedumpana Panchayath in Kollam district
E-Tender Details E-Tender
29

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം