| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – Providing FHTC in KARAVALUR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21

Tender Details
Tender Number T No.31/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 15-09-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹111036432
Work Details Providing FHTC in KARAVALUR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21
E-Tender Details E-Tender
31-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം