| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION Providing FHTC at Ummannoor Grama panchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number T No.45/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 09-10-2020
Amount ₹108708314
Work Details JAL JEEVAN MISSION Providing FHTC at Ummannoor Grama panchayath in Kollam District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_212-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം