| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Providing FHTC at Thalavoor Grama Panchayath.in Kollam

Tender Details
Tender Number T No.11/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 03-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹47775309
Work Details Jal Jeevan Mission- Providing FHTC at Thalavoor Grama Panchayath.in Kollam
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_29-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം