| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION- Providing FHTC and pipe line extension in Chadayamangalam Panchayath of Kollam District- Phase II

Tender Details
Tender Number 09/2021-22/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-05-2021
Due Date 23-06-2021
Amount ₹99562583
Work Details Providing FHTC and pipe line extension in Chadayamangalam Panchayath of Kollam District- Phase II
E-Tender Details E-Tender
Tender-notice-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം