| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION Pipe line extension and Providing FHTC in Kulathupuzha Grama panchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number Re tender No.89/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 12-10-2020
Due Date 03-11-2020
Amount ₹100564005
Work Details Pipe line extension and Providing FHTC in Kulathupuzha Grama panchayath in Kollam District(8336 Nos)
T-No.86-to-98-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം