| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-01-2022, 12:49 pm 

JAL JEEVAN MISSION -PHASE III – Kakkur Grama Panchayath – Providing functional household tap connections by the extension of existing Water Supply Scheme in Kakkur Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/08/2021-22
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name Jal Jeevan Mission
Tender Date 24-11-2021
Due Date 06-12-2021
Amount ₹23595480
Work Details Providing functional household tap connections by the extension of existing Water Supply Scheme in Kakkur Grama Panchayath
E-Tender Details E-Tender
Tender-Notice-08

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം