| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Phase II -BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections from pipe line extension and replacement of pipes and part of renovation of WTP (Elampal) in East Kallada grama panchayat

Tender Details
Tender Number Re T No.100/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 19-10-2020
Due Date 13-11-2020
Amount ₹79412295
Work Details BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections (4739 Nos.) from pipe line extension and replacement of pipes and part of renovation of WTP (Elampal) in East Kallada grama panchayat- Phase II
IMG_0005-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം