| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission Phase II .ARWSS to Pathanapuram and Piravanthoor . Providing water supply house service connections from the existing distribution lines and through line extension in Pathanapuram Pt and Providing water supply house service connections in Mancode area from the proposed project WSS to Mancode and adjoining wards

Tender Details
Tender Number 85/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 27-10-2020
Amount ₹157943000
Work Details Phase II .ARWSS to Pathanapuram and Piravanthoor . Providing water supply house service connections from the existing distribution lines and through line extension in Pathanapuram Pt and Providing water supply house service connections in Mancode area from the proposed project WSS to Mancode and adjoining wards
T-No.68-to-84-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം