| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission -Phase I-RWSS to Elampalloor(Punukkannoor Chira)-Providing FHTC by Pipe line Extension and Replacement of Existing AC distribution main in Elampalloor gramapanchayath

Tender Details
Tender Number Re tender No.84/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 27-10-2020
Amount ₹91678002
Work Details Phase I-RWSS to Elampalloor(Punukkannoor Chira)-Providing FHTC by Pipe line Extension and Replacement of Existing AC distribution main in Elampalloor gramapanchayath
T-No.68-to-84

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം