| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan mission Phase I Providing FHTCs from CRWSS to Moorkkanad and adjoining villages for Moorkkanad Panchayath Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/21/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 31-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹23900467
Work Details Jal Jeevan mission Phase I Providing FHTCs from CRWSS to Moorkkanad and adjoining villages for Moorkkanad Panchayath Malappuram District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_161-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം