| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION – Phase I (2020-22) – CWSS to Thevalakkara Thekkumbhagam – Providing Non-Domestic Water Supply connection to Govt Schools in Thevalakkara Panchayat in Kollam District

Tender Details
Tender Number e-09/2020-21/AEE/CH
Office Name PH Sub Division Chavara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-02-2021
Due Date 16-02-2021
Amount ₹125881
Work Details Providing water supply connection to Govt Schools Thevalakkara Panchayat under Jal Jeevan Mission-Phase I-2020-22
E-Tender Details E-Tender
Tender-No-9

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം