| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION – Phase I (2020-22) – CWSS to Thevalakkara and Thekkumbhagam – Providing Non-Domestic Water Supply Connection to Anganwadis in Thekkumbhagam Grama panchayat in Kollam District

Tender Details
Tender Number e-06/2020-21/AEE/CH
Office Name PH Sub Division Chavara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-02-2021
Due Date 16-02-2021
Amount ₹206428
Work Details Providing water supply connection to various anganwadies in Thekumbhagom Grama Panchayat under Jal Jeevan Mission-Phase -2020-22
E-Tender Details E-Tender
Tender-No-6

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം