| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – Phase I – 2020-21 – RWSS to Kulasekarapuram – Commissioning of New tube well at Puthiyakavu – Supply & erection of Submersible pump sets with allied works, Supply and laying Pumping main with Interconnection work etc. in Kulasekarapuram Panchayat

Tender Details
Tender Number 07/2021-22/AEE/CH
Office Name PH Sub Division Chavara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 11-06-2021
Due Date 19-06-2021
Amount ₹512922
Work Details Commissioning of New tube well at Puthiyakavu - Supply & erection of Submersible pump sets with allied works, Supply and laying Pumping main with Interconnection work
E-Tender Details E-Tender
Notice07-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം