| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission Phase 1 Providing FHTCs from WSS to Edavanna for Edavanna Grama Panchayath Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/43/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹82420244
Work Details Jal Jeevan Mission Phase 1 Providing FHTCs from WSS to Edavanna for Edavanna Grama Panchayath Malappuram District
E-Tender Details E-Tender
43-20204

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം