| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission Phase 1 2020 21 Providing house connections in Nilamel panchayath

Tender Details
Tender Number 44/EE/PHDn/KTR/2020-21
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹4119388
Work Details Jal Jeevan Mission Phase 1 2020 21 Providing house connections in Nilamel panchayath
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_117-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം