| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kasargode District -West Eleri Panchayath WSS to West Eleri Phase II

Tender Details
Tender Number 43/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 15-09-2020
Due Date 26-09-2020
Amount ₹85443116
Work Details Jal Jeevan Mission- Kasargode District -West Eleri Panchayath WSS to West Eleri Phase II - Construction of OH Tank , supply and erection of pumpsets and Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender
43-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം