| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kasargode District -Vorkady Panchayath-WSS to Vorkady and adjoining Villages-Phase-II

Tender Details
Tender Number 48/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 11-09-2020
Due Date 26-09-2020
Amount ₹69950622
Work Details Jal Jeevan Mission- Kasargode District -Vorkady Panchayath-WSS to Vorkady and adjoining Villages-Phase-II - Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender
48-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം